Đỉnh đồng thờ cúng

Đỉnh đồng thờ cúng hoa sòi, song long chầu nguyệt, đỉnh tam sự ngũ sự